FRITES                                                                                 2 euros FRITES SAUCISSE                                                             4 euros FRITES MERGUEZ                                                             4 euros FRITES GRILLADE                                                             5 euros FRITES CUISSE DE POULET                                            5 euros SANDWICH                                                                          2 euros BOISSONS                                                                           2 euros CHAMPAGNE BOUTEILLE                                                  18 euros VIN BOUTEILLE                                                                   10 euros EAU BOUTEILLE                                                                     1 euro EAU PETITE BOUTEILLE                                              50 centimes