FRITES                                                                                 2 euros

FRITES SAUCISSE                                                             4 euros

FRITES MERGUEZ                                                             4 euros

FRITES GRILLADE                                                             5 euros

FRITES CUISSE DE POULET                                            5 euros

SANDWICH                                                                          2 euros

BOISSONS                                                                           2 euros

CHAMPAGNE BOUTEILLE                                                  18 euros

VIN BOUTEILLE                                                                   10 euros

EAU BOUTEILLE                                                                     1 euro

EAU PETITE BOUTEILLE                                              50 centimes